Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO  Sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony
2020-02-24 09:00:00

Usługi najmu i serwisu odzieży roboczej oraz najmu szaf ubraniowych dla pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Ogłoszenie

SIWZ


Załącznik nr 1-Formularz oferty
Załącznik nr 2-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3- Wykaz usług
Załącznik nr 4-Oświadczenie o przynalezności/braku przynalezności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5-Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
Załącznik nr 6-Oświadcznie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 7-Wykaz osób zatrudnionych
Załącznik nr 8-Umowa

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Pytania i wyjaśnienia  wraz z modyfikacją SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ostróda, dnia 26.03.2020

 

 

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: DZP1/zp/1/2020

 

    

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „Usługi najmu i serwisu odzieży roboczej oraz najmu szaf ubraniowych  dla pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.”

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „Usługi najmu i serwisu odzieży roboczej oraz najmu szaf ubraniowych dla pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.”

  1. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie art. 24aa ustawy Pzp zgodnie z którym Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
      Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w Rozdziale III poinformował, że „wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.. Biorąc pod uwagę art.24aa ustawy Pzp,  Zamawiający dokonał oceny ofert a następnie zbadał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.”
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (art.92 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp)

1.Zamawiający w w.w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrał Ofertę oznaczoną nr 1, złożoną  przez Wykonawcę

 

Radosław Wołoszyk
MORAKS
84-100 Połczyno
ul. Sosnowa 4

 

3. Zbiorcze zestawienie ofert i przyznanych  punktach na podstawie kryteriów oceny ofert .

 

Numer oferty

Nazwa(adres)
wykonawcy

Cena oferty
zł brutto

Kryterium -Termin dostawy odzieży dla pracowników nowozatrudnionych

Liczba uzyskanych punktów

1

Radosław Wołoszyk
MORAKS
84-100 Połczyno
ul. Sosnowa 4

307 498,41

7 dni

100

2

VORTEX
Remigiusz Witiw
77-300 Człuchów
ul. Dworcowa 27

344 128,22

7 dni

90,42

3

UNIPRAL Sp. z o.o.
ul. Nad Jarem 4
10-172 Olsztyn

583 712,24

7 dni

57,41

 

3.Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz
o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (art.92 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp)

 

W postępowaniu żaden wykonawca nie został wykluczony i żadna oferta nie została odrzucona.

 

4.Termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.

Projekt i wykonanie - SiPROPolityka Cookies


Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X