Deklaracja dostępności

 1. Strona główna
 2. /
 3. Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.zuokrudno.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.zuokrudno.pl/.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-05-06

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-02-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.. e-mail: biuro@zuokrudno.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury/Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

 1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
  Siedziba Spółki, Rudno 17, 14-100 Ostróda
  Siedziba Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. zlokalizowana jest w miejscowości Rudno 17, 14-100 Ostróda. Pomieszczenia znajdujące się na parterze, i I piętrze nie są dostosowane do przyjmowania osób z niepełnoprawnością ruchową. Wejście do pomieszczeń nie jest wyposażone w pochylnię ani platformę przystosowaną do poruszania się przy ich pomocy przez osoby niepełnosprawne. Przed wejściem nie zainstalowano dzwonka przywołującego pracownika ZUOK celem umożliwienia wejścia do lokalu osobom na wózkach inwalidzkich. W celu wejścia do pomieszczeń należy poprosić pracownika ochrony, który pomoże zaprowadzić do odpowiedniego działu.
  W budynku nie ma windy. Dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze możliwy jest wyłącznie poprzez klatkę schodową. Toaleta na parterze lokalu nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Toalety na parterze i I piętrze lokalu nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking, na którym nie znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie. W ZUOK nie ma możliwości bezpośredniego skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Żaden z pracowników nie jest przeszkolony w tym zakresie.
 1. Biuro Spółki, ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda
  Biuro ZUOK zlokalizowane jest przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie (na II piętrze). Pomieszczenia znajdujące się na I i II piętrze nie są dostosowane do przyjmowania osób z niepełnoprawnością ruchową. Wejście do pomieszczeń jest wyposażone w platformę (windę) przystosowaną do poruszania się przy ich pomocy przez osoby niepełnosprawne (jest również wyznaczony pracownik biura do obsługi platformy-windy). Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd umożliwiający wejścia do lokalu osobom na wózkach inwalidzkich.
  W budynku nie ma windy. Dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na I i II piętrze możliwy jest wyłącznie poprzez klatkę schodową. Toaleta na parterze lokalu przystosowana jest w pełni dla osób niepełnosprawnych. Toalety na I i II piętrze lokalu nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking, na którym znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie. W biurze nie ma możliwości bezpośredniego skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Żaden z pracowników nie jest przeszkolony w tym zakresie.
 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Półwsi, Półwieś 26A, 14-230 Półwieś
  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w miejscowości Półwieś 26A, 14-230 Półwieś. Pomieszczenia budynku nie są dostosowane do przyjmowania osób z niepełnoprawnością ruchową. Wejście do pomieszczeń nie jest wyposażone w pochylnię ani platformę przystosowaną do poruszania się przy ich pomocy przez osoby niepełnosprawne. Przed wejściem nie zainstalowano dzwonka przywołującego pracownika PSZOK celem umożliwienia wejścia do lokalu osobom na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. Toaleta w lokalu nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking , na którym nie znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami . Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie. W PSZOK nie ma możliwości bezpośredniego skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Żaden z pracowników nie jest przeszkolony w tym zakresie.
 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Iławie, ul. Komunalna 1, 14-200 Iława
  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy ul. Komunalnej 1 w Iławie. Pomieszczenia budynku nie są dostosowane do przyjmowania osób z niepełnoprawnością ruchową. Wejście do pomieszczeń nie jest wyposażone w pochylnię ani platformę przystosowaną do poruszania się przy ich pomocy przez osoby niepełnosprawne. Przed wejściem nie zainstalowano dzwonka przywołującego pracownika PSZOK celem umożliwienia wejścia do lokalu osobom na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. Toaleta w lokalu nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking, na którym nie znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie. W PSZOK nie ma możliwości bezpośredniego skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Żaden z pracowników nie jest przeszkolony w tym zakresie.
 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lipowcu, Lipowiec 53D, 13-306 Kurzętnik
  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w miejscowości Rudno 17, 14-100 Ostróda. Pomieszczenia znajdujące się na parterze, i I piętrze nie są dostosowane do przyjmowania osób z niepełnoprawnością ruchową. Wejście do pomieszczeń nie jest wyposażone w pochylnię ani platformę przystosowaną do poruszania się przy ich pomocy przez osoby niepełnosprawne. Przed wejściem nie zainstalowano dzwonka przywołującego pracownika ZUOK celem umożliwienia wejścia do lokalu osobom na wózkach inwalidzkich. W celu wejścia do pomieszczeń należy poprosić pracownika ochrony, który pomoże zaprowadzić do odpowiedniego działu. W budynku nie ma windy. Dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze możliwy jest wyłącznie poprzez klatkę schodową. Toaleta na parterze lokalu nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Toalety na parterze i I piętrze lokalu nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking, na którym nie znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie W PSZOK nie ma możliwości bezpośredniego skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Żaden z pracowników nie jest przeszkolony w tym zakresie.

 

Brak aplikacji mobilnych

Skip to content