Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – odpady z mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

Link do całej dokumentacji https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/pn/zuokrudno/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList SIWZ_191212 2020-OJS242-598018-pl-Ogłoszenie zalacznik NR 6 do SIWZ -JEDZ otwarcie ofert_191212 Wynik

czytaj dalej

„Sukcesywna dostawa nowych opon do pojazdów znajdujących się w dyspozycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.”

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy  Załącznik nr 2A-Formularz Cenowy Zadanie nr 1 Załącznik nr 2B-Formularz Cenowy Zadanie nr 2 Załączniki edytowalne- Załącznik nr 3,4,5,6 Pytanie nr1 do SIWZ Pytanie nr 2 do SIWZ Informacja z otwarcia ofert_Opony Informacja z otwracia ofert.18.12.2020-poprawiony dokument Unieważnienie I części Wynik_Zadanie nr 2  

czytaj dalej

„Usługa rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych oraz zielonych selektywnie zebranych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.”

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1-Formularz Ofertowy-wersja edytowalna Załącznik nr 2-Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3-Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Załącznik nr 4-Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5-Wykaz zatrudnionych osób Załącznik nr 6- Oświadczenie własne Wykonawcy dotyczące posiadanych zdolności technicznych Informacja z otwarcia ofert_17.12.2020 Rozstrzygnięcie          

czytaj dalej