O firmie

Po wielu latach intensywnej i konsekwentnej pracy Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, w skład którego wchodzi 19 gmin, zakończył budowę nowoczesnego zgodnego z wymogami ustawy o ochronie środowiska i przepisami unijnymi, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rudno, gmina Ostróda.

Inżynieria finansowa przedstawia się następująco:
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:
  • Dotacja – 1 500 000,00 zł
  • Pożyczka – 1 740 469,00 zł
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie:
  • Dotacja – 600 000,00 zł
  • Pożyczka – 546 531,00 zł
 • Fundacja EkoFundusz:
  • Dotacja – 9 250 000,00 zł
 • Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska w Ostródzie:
  • Dotacja – 100 000,00 zł

W roku 2008 Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” powołało Spółkę z o.o. w celu zarządzania oraz prowadzenia działalności gospodarczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy oraz prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku.

Właścicielem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. jest Związek Gmin „Czyste Środowisko”, który objął 100 % udziałów.

Przedmiotem
działalności
spółki jest:

 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • demontaż wyrobów zużytych odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Nasza działalność spowoduje:

 • minimalizację zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady,
 • uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie 19 gmin,
 • recykling odpadów komunalnych,
 • optymalne zagospodarowanie odpadów,
 • eliminację potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych,
 • edukację ekologiczna lokalnej społeczności.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie jest inwestycją zgodną z Programem Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Konieczność realizacji tej inwestycji wynikała z obowiązku wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w obszarze „środowisko” jak również z problemu jakim jest zamykanie i rekultywacja istniejących składowisk na terenie poszczególnych samorządów.

Na dzień dzisiejszy jest to jedna z największych i pierwsza o charakterze kompleksowym inwestycja z dziedziny zagospodarowania odpadów komunalnych realizowana przez 19 samorządów na Warmii i Mazurach.

Zakład w Rudnie wyposażony jest w:

 • halę sortowni o wym. 30×80 m,
 • wiatę dwustanowiskową na sprzęt mechaniczny wykorzystywany na składowisku,
 • boksy na surowce wtórne,
 • kwaterę składowiska,
 • myjnię – śluzę dezynfekcyjnę,
 • plac pod kompostownię pryzmową, plac z odwodnieniem o powierzchni 125 m2 na kontenery z odpadami problemowymi,
 • plac z odwodnieniem o powierzchni 240 m2 do mycia sprzętu obsługującego ZUOK,
 • kanalizacje sanitarne i deszczowe, zbiorniki wód drenażowych i odcieków,
 • sprzęt technologiczny:
  • rozdrabniarka do gałęzi,
  • waga wraz z systemem rejestracji,
  • myjnia samochodów,
  • pojemników i kontenerów,
  • kontenery otwarte,
  • pojemniki samowyładowcze,
  • kontenery na odpady problemowe,
  • środki transportowe i przeładunkowe.

Ciąg technologiczny linii segregacji składa się z następujących elementów:

 • stacji nadawczych odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie,
 • kabiny sortowniczej wstępnej,
 • sita obrotowego dzielącego odpady na trzy frakcje: poniżej 40mm, 40-180 mm > 180 mm,
 • kabiny sortowniczej dla frakcji 40-180 mm,
 • kabiny sortowniczej dla frakcji > 180 mm,
 • separatora ferromagnetycznego,
 • prasy do belowania,
 • taśmociągów transportujących odpady.

Odzyskane surowce są kierowane do prasowania i dalej do sprzedaży, a pozostałość nie nadająca się do odzysku jest deponowana na składowisku odpadów (balastu).

Odpady wielkogabarytowe trafiające do ZUOK w Rudnie są demontowane na odpowiednio przygotowanym stanowisku zlokalizowanym w hali segregacji odpadów.

Wysortowane odpady problemowe (niebezpieczne) tj. całe zużyte źródła światła, akumulatory, środki chemiczne, itp. są oddzielnie składowane w kontenerach ATKE-7 i przekazywane do unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach. Odpady zielone będą kompostowane metodą pryzmową na płycie kompostowej.

Liczne uzgodnienia z zakresu ochrony środowiska, zgodność proponowanych rozwiązań z normami unijnymi oraz uzyskanie niezbędnej akceptacji ze strony społeczeństwa lokalnego gwarantują, że nasz Zakład rozwiąże problem unieszkodliwiania odpadów dla zainteresowanych samorządów na kolejne 30 lat.

Skip to content