O firmie

Po wielu latach intensywnej i konsekwentnej pracy Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, w skład którego wchodzi 19 gmin, zakończył budowę nowoczesnego zgodnego z wymogami ustawy o ochronie środowiska i przepisami unijnymi, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rudno, gmina Ostróda.

Inżynieria finansowa przedstawia się następująco:
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:
  • Dotacja – 1 500 000,00 zł
  • Pożyczka – 1 740 469,00 zł
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie:
  • Dotacja – 600 000,00 zł
  • Pożyczka – 546 531,00 zł
 • Fundacja EkoFundusz:
  • Dotacja – 9 250 000,00 zł
 • Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska w Ostródzie:
  • Dotacja – 100 000,00 zł

W roku 2008 Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” powołało Spółkę z o.o. w celu zarządzania oraz prowadzenia działalności gospodarczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy oraz prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku.

Właścicielem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. jest Związek Gmin „Czyste Środowisko”, który objął 100 % udziałów.

Przedmiotem
działalności
spółki jest:

 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • demontaż wyrobów zużytych odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Nasza działalność spowoduje:

 • minimalizację zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady,
 • uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie 19 gmin,
 • recykling odpadów komunalnych,
 • optymalne zagospodarowanie odpadów,
 • eliminację potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych,
 • edukację ekologiczna lokalnej społeczności.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie jest inwestycją zgodną z Programem Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Konieczność realizacji tej inwestycji wynikała z obowiązku wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w obszarze „środowisko” jak również z problemu jakim jest zamykanie i rekultywacja istniejących składowisk na terenie poszczególnych samorządów.

Na dzień dzisiejszy jest to jedna z największych i pierwsza o charakterze kompleksowym inwestycja z dziedziny zagospodarowania odpadów komunalnych realizowana przez 19 samorządów na Warmii i Mazurach.

AKTUALNE zagospodarowanie ZUOK RUDNO Sp. z o. o. :

1. Kwatery składowania odpadów I, II i III
 • Kwatera I – zamknięta kwatera nr I była eksploatowana od roku 1984. Zamknięcie i zakończenie eksploatacji kwatery nr I nastąpiło w roku 2007. Kwatera posiada powierzchnię (4,1 ha).
 • Kwatera II – zamknięta, zrekultywowana kwatera nr II eksploatowana była w latach 2009-2017. Pojemność całkowita wynosi 309500 m3 i powierzchni (górą) 36285,0 m2
 • Kwatera III – składająca się z podkwatery III.1. i III.2. Obecnie eksploatowana jest podkwatera III.1. Pojemność całkowita podkwatery III.1. wynosi 255500 m3, a powierzchnia (górą) 25000,0 m2 . Z kolei pojemność całkowita podkwatery III.2 wynosi 259800 m3 a powierzchnia (górą) 22500 m2
 • Hala segregacji odpadów z linią sortowniczą, o minimalnej wydajności 18,5 Mg/h,
  W hali segregacji odpadów z linią sortowniczą prowadzone są procesy mechanicznego przetwarzania odpadów. Hala ta stanowi część instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych.  Posiada zdolność przerobową na poziomie 90000 Mg, hala sortowni posiada wym. 30 x 80m
Hala segregacji wyposażona jest w następujące urządzenia:
 • rozrywarkę, stację nadawczą odpadów zmieszanych – przenośnik kanałowy z systemem osłon,
 • kabinę wstępnej segregacji,
 • sito obrotowe bębnowe dzielące odpady na frakcje 0 – 340 mm i >340 mm,
 • sito obrotowe bębnowe dzielące odpady na frakcje 0-80 mm i powyżej 80 mm,
 • niezależną kabinę sortowniczą dla frakcji 2D,
 • niezależną kabinę sortowniczą dla frakcji 3D,
 • separator magnetyczny 2 szt.,
 • sorter optoelektroniczny 3 szt.,
 • separator balistyczny,
 • kabinę sortowniczą, gdzie doczyszczane są odpady po sorterach optoelektronicznych – 4 szt.
 • prasę kanałową do belowania,
 • system przenośników transportujących odpady,
 • system sterowania w szafie sterowniczej,
 • sprężarkę śrubową – 2 szt. z instalacją powietrzną,
 • system ogrzewania kabin sortowniczych (4 centrale wentylacyjne z nadmuchem ciepłego powietrza i wyciągiem zanieczyszczenia),
 • stacja załadunku balastu z przenośnikami rewersyjnymi przejezdnymi,
 • przenośnik magazynujący „bunkrowy” – 2 szt.,
2. Kompostownia pryzmowa
dla odpadów ulegających biodegradacji (zielonych) zbieranych selektywnie o zdolności przerobowej 15 000 Mg/rok.
3. Instalacja do stabilizacji odpadów
W instalacji zachodzi proces biologicznego przetwarzania odpadów, składa się z 11 żelbetowych modułów pokrytych ruchomym dachem z poszyciem z membrany. W modułach zachodzi proces stabilizacji odpadów frakcji wydzielonej na hali sortowni oraz proces kompostowania odpadów biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki w wyniku którego powstaje RUDNOPLON – środek poprawiający właściwości gleby.
4. Obiekty infrastruktury pomocniczej
 •  waga elektroniczna o nośności 60 Mg,
 •  myjnia kół i podwozi samochodowych z zamkniętym obiegiem wody,
 • maszyny pracujące na składowisku
 • pas zieleni izolacyjnej
 • place technologiczne (plac dojrzewania i magazynowania stabilizatu/kompostu)
 • boksy magazynowe surowców wtórnych
 • boksy magazynowe na materiał strukturalny przy placu dojrzewania kompostu
 • boks magazynowy frakcji przeznaczonej do stabilizacji
 • budynek warsztatowo-garażowy
 • zbiorniki ON z dystrybutorami (5 m3 i 2,5 m3)
 • zbiornik ścieków technologicznych o poj. 700 m3 z instalacją podczyszczania odcieków oraz pompownią odcieków
 • zbiornik ewaporacyjno-infiltracyjny wód opadowych i roztopowych  o pojemności 400 m3
 • zbiornik wód drenażowych o pojemności 500 m3
 • zbiorniki odcieków z kwatery nr II i kwatery III o pojemności 500 m3  i dwukomorowy zbiornik o pojemności 1500 m3.
 • segment PSZOK (odbioru odpadów od dostawców indywidualnych)
 • plac magazynowania i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych (280 m2)
 • separator substancji ropopochodnych z osadnikiem dla wód opadowych z terenu obiektów Zakładu
 • parking.

Ciąg technologiczny linii segregacji składa się z następujących elementów:

 • stacji nadawczych odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie,
 • kabiny sortowniczej wstępnej,
 • sita obrotowego dzielącego odpady na trzy frakcje: poniżej 40mm, 40-180 mm > 180 mm,
 • kabiny sortowniczej dla frakcji 40-180 mm,
 • kabiny sortowniczej dla frakcji > 180 mm,
 • separatora ferromagnetycznego,
 • prasy do belowania,
 • taśmociągów transportujących odpady.

Odzyskane surowce są kierowane do prasowania i dalej do sprzedaży, a pozostałość nie nadająca się do odzysku jest deponowana na składowisku odpadów (balastu).

Odpady wielkogabarytowe trafiające do ZUOK w Rudnie są demontowane na odpowiednio przygotowanym stanowisku zlokalizowanym w hali segregacji odpadów.

Wysortowane odpady problemowe (niebezpieczne) tj. całe zużyte źródła światła, akumulatory, środki chemiczne, itp. są oddzielnie składowane w kontenerach ATKE-7 i przekazywane do unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach. Odpady zielone będą kompostowane metodą pryzmową na płycie kompostowej.

Liczne uzgodnienia z zakresu ochrony środowiska, zgodność proponowanych rozwiązań z normami unijnymi oraz uzyskanie niezbędnej akceptacji ze strony społeczeństwa lokalnego gwarantują, że nasz Zakład rozwiąże problem unieszkodliwiania odpadów dla zainteresowanych samorządów na kolejne 30 lat.

Skip to content