Projekt unijny: Uzupełnienie infrastruktury technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.

W poniedziałek 12 września 2022r. w biurze ZUOK RUDNO Sp z o.o. prezes spółki Leszek Rochowicz podpisał umowę na zakup, dostawę i montaż nowej mobilnej rozrywarki do worków dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. z przedstawicielem wykonawcy inwestycji, którym jest firma „Luxor-Maszyny do odpadów” z siedzibą w Lublinie.

Umowa została podpisana w ramach konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/22 Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.1 Gospodarka odpadowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr wniosku RPWM.05.01.00-28-0002/22 ,

Nazwa Beneficjenta: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o., Rudno 17, 14-100 Ostróda
Tytuł projektu: „Uzupełnienie infrastruktury technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.”.
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 857 915,00 (zł brutto),
Wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 1 500 000,00 (zł netto),
Kwota dofinansowania na realizację projektu wynosi:  1 275 000,00 (PLN),
Procent dofinansowania projektu wynosi: 85 %

Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu: 2022-08-01,
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 2022-08-01,
Zakończenie finansowe realizacji projektu : 2023-03-31.

Cel główny projektu:

Propagowanie segregacji i wtórnego wykorzystania surowców poprzez modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. polegającej na usprawnieniu segregacji odpadów przez zakup i montaż nowoczesnej rozrywarki worków na odpady surowcowe (obsługiwanej przy pomocy szafy sterującej z panelem dotykowym).

Zwiększenie mocy przerobowej zakładu spowoduje oszczędności na placach magazynowych i zwiększy wydajność pracy niż przy ręcznym rozrywaniu worków.

Wzrośnie bezpieczeństwo pracowników.

Projekt pozwoli na dostosowanie gospodarki odpadami na terenie 19 gmin objętych przedsięwzięciem do wymogów prawa polskiego i unijnego, zapewnienie dla regionu zachodniego – regionu Związku Gmin Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” poprzez poprawę gospodarki komunalnej w zakresie odpadów, dążenie do zwiększenia ilości surowców odzyskiwanych do wtórnego przerobu.

Niniejsza inwestycja wpisuje się w założenia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, jest zgodna z celem strategicznym 4. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA ROZWOJU, który jest realizowany przez trzy cele operacyjne, którymi są:

  1. zwiększenia zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności;
  2. dostosowania do potrzeb nośników energii;
  3. poprawa jakości i ochrona środowiska przyrodniczego

Projekt jest zgodny z działaniami dedykowanymi do 3 celu operacyjnego.

Skip to content