Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/22

W dniu 31 sierpnia 2022r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/22 Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.1 Gospodarka odpadowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr wniosku to RPWM.05.01.00-28-0002/22.

Nazwa Beneficjenta: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o., Rudno 17, 14-100 Ostróda
Tytuł projektu „Uzupełnienie infrastruktury technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.”
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 857 915,00 (zł brutto),
Wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 1 500 000,00 (zł netto),
Kwota dofinansowania na realizację projektu wynosi 1 275 000,00 (PLN),
Procent dofinansowania projektu wynosi 85 %

Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu: 2022-08-01,
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 2022-08-01,
Zakończenie finansowe realizacji projektu: 2023-03-31

Opis projektu:

Projekt polega na modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Rudnie poprzez zakup i montaż nowoczesnej rozrywarki worków (obsługiwanej przy pomocy szafy sterującej z panelem dotyk.) na odpady surowcowe oraz usprawnieniu i dopełnieniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów wyznaczonych w WPGO na działce nr 75/15 w miejscowości Rudno, gm. Ostróda (Rudno 17, 14-100 Ostróda). Rozrywarka worków jako pierwszy element linii technologicznej służy do rozrywania worków, opróżniania oraz przenoszenia ich zawartości na przenośnik taśmowy. Może być zasilana przez przenośnik podający, podłogę ruchomą lub bezpośrednio przez kosz zasypowy. Sterowa elektrycznie z układem zabezpieczeń przeciążeniowych. Służy do rozrywania worków głównie z selektywną zbiórką odpadów (na terenie ZG od 07.2020r. wprowadzono zbiórkę selektywną u źródła tzw. system workowy).Wydajność to ok.25 ton/h.

Celem Proj, jest propagowanie segregacji i wtórnego wykorzystania surowców poprzez modernizację ZUOK Sp. z o.o. polegającej na usprawnieniu gospodarowania segregowanych odpadów przez zakup i montaż mobilnej rozrywarki do worków Zwiększenie mocy przerobowej Zakładu spowoduje oszczędności na placach magazynowych i zwiększy wydajność pracy niż przy ręcznym rozrywaniu worków. Wzrośnie bezpieczeństwo pracowników. Projekt pozwoli na dostosowanie gospodarki odpadami na terenie 19 gmin objętych przedsięwzięciem do wymogów prawa polskiego i unijnego, zapewnienie dla Regionu Zachodniego – regionu Ostródzko-Iławskiego, czystego środowiska poprzez poprawę gospodarki komunalnej w zakresie odpadów, dążenie do zwiększenia ilości surowców odzyskiwanych do wtórnego przerobu.

Proj. ma charakter inwestycji użyteczności publicznej, której gł. celem jest poprawne wykonywanie powierzonych przez jst zadań, które służą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty. Projekt wpisuje się w zał. SzOOP RPO WiM 2014-2020, oś.5, dział.5.1. poprzez ochronę środowiska przyr. i efekt. gosp. odpadami.

Cele realizacji projektu oraz ich wpływ na realizację celów RPO WiM na lata 2014-2020:

Cel główny – Propagowanie segregacji i wtórnego wykorzystania surowców poprzez modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. polegającej na usprawnieniu segregacji odpadów przez zakup i montaż nowoczesnej rozrywarki worków na odpady surowcowe (obsługiwanej przy pomocy szafy sterującej z panelem dotykowym).

Cel główny jest stanem pożądanym, którego osiągnięcie jest warunkowane realizacją celów szczegółowych:
– Podwyższenie jakości infrastruktury, poprzez eliminację przestojów pracy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. – Zapewnienie odpowiedniego standardu oraz jakości infrastruktury decydującej konkurencyjności oraz poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu.
– Uporządkowania gospodarki odpadami, w tym dotyczącej działania zbiorczych systemów segregacji
– Zwiększenie ochrony wykorzystania walorów kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych.
– Stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami.
– Poprawa wykorzystania zasobów środowiska poprzez podejmowanie inwestycji w sposób świadomy, uwzględniając potrzebę zagospodarowania wtórnego odpadów.
– Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów.
– Poprawa efektywności systemu gospodarki odpadami.
– Ograniczenie ilości „dzikich wysypisk”.
– Lepsza wydajność Zakładu.
– Składowanie odpadów ograniczone do minimum.
– Wyeliminowanie praktyk nielegalnego postępowania z odpadami.
– Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców regionu ostródzko-iławskiego.

Przekłada się to bezpośrednio na realizację celów RPO WiM 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Srodowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadami Cel tematyczny 6 „Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami” Priorytet inwestycyjny 6a – Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów wszystkich interesariuszy, którymi są:
– Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego ”Czyste Środowisko”,
– mieszkańcy Regionu Zachodniego, Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego – w tym m.in. właściciele domów jednorodzinnych, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty,
– turyści,
– administracja publiczna,
– dostawcy materiałów budowlanych,
– wykonawcy i podwykonawcy robót,
– dostawcy mediów,
– przedsiębiorcy.

W chwili obecnej zidentyfikowano problemy:
Co roku zauważalny jest wzrost strumienia odpadów komunalnych, przyjmowanych w Zakładzie. W chwili obecnej rozrywaniem worków zajmuje się dwóch pracowników na jednej zmianie (praca dwuzmianowa). Praca ręczna jest mniej wydajna niż praca urządzenia i niesie ryzyko uszkodzeń ciała pracowników częste generuje przestoje. Zakup i montaż rozrywarki pozwoli zredukować przestoje instalacji, Przełoży się to na zwiększenie wydajności obecnie sortowanego strumienia odpadów selektywnie zebranych o około 7000 ton rocznie Postępowanie z odpadami dotyczy szukania rozwiązań z zastosowaniem hierarchii według zasady 3U: unikania tworzenia odpadów – ich redukcji; ponownego ich użycia – recykling; ostatecznego ich unieszkodliwiania.

Planowana działalność polegająca na sortowaniu odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów budowlanych poprzez mechaniczne rozrywanie worków przyczyni się do pozyskania surowców wtórnych nadających się do ponownego wykorzystania, czyli do wydłużenia cyklu życiowego produktów. Celem minimalizacji wpływu projektowanej instalacji na etapie sporządzania projektu uwzględniono następujące elementy:
– rozwiązanie problemu magazynowania odpadów do sortowania i balastu po sortowaniu tak aby nie dopuścić do ich zagniwania, – problem ostatecznego unieszkodliwiania balastu po sortowaniu,
– brak miejsca do składowania,
– niewystarczający system gospodarki odpadami,
– powstawanie dzikich wysypisk.

Propagowanie segregacji i wtórnego wykorzystania surowców poprzez modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. polegającej na usprawnieniu segregacji odpadów przez zakup i montaż nowoczesnej rozrywarki worków na odpady surowcowe (obsługiwanej przy pomocy szafy sterującej z panelem dotykowym). Obecnie potrzeby interesariuszy nie są zaspokajane.

Projekt polega na modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. i stanowi kolejny etap unowocześnienia systemu gospodarki odpadami, który pozwoli na sprawniejsze sortowanie odpadów zmieszanych i zebranych selektywnie biologiczne przetworzenie odpadów ulegających biodegradacji, ograniczy ilość składowanych odpadów. Podjęte działania w ramach projektu przyczynią się do intensyfikacji odzysku i recyklingu odpadów, a tym samym ograniczenia ilości odpadów deponowanych na składowisku oraz zminimalizowania kosztów związanych z ich zagospodarowaniem. Zwiększenie mocy przerobowej Zakładu spowoduje oszczędności na placach magazynowych, Wzrośnie bezpieczeństwo pracowników. Rozrywarka worków zastąpi pracę 4 pracowników (na dwóch zmianach). Jest to specjalistyczna maszyna wykorzystywana do rozrywania i opróżniania worków z tworzywa sztucznego, w których znajdują się różnego rodzaju odpady. Maszyna ta zwykle łączy się z taśmami transportującymi, które umożliwiają transport odpadów do instalacji sortującej. Rozrywarkę wykorzystuje się przy sortowaniu odpadów mieszanych oraz opróżnianiu zawartości worków z już posegregowanymi odpadami. W przypadku odpadów mieszanych rozrywarki worków umożliwiają proces segregacji, gdyż dają możliwość zapoznania się z zawartością worków bez konieczności rozrywania każdego z ich osobno. Maszynowe opróżnienie zawartości przyspiesza segregację i wpływa na precyzję późniejszego sortowania.

W przypadku odpadów posegregowanych z kolei rozrywarka pozwala na oddzielenie plastikowych worków od ich zwartości. W ten sposób można ograniczyć czas przetwarzania oraz zmniejszyć koszty recyklingu, chociażby poprzez rezygnację z konieczności wielokrotnego korzystania z maszyn sortujących odpady takich jak np. separatory. Zastosowanie rozrywarek worków do odpadów posegregowanych eliminuje zatem ryzyko ich ponownego mieszania. Automatyzacja linii opróżniania worków z odpadami zapewnia też wyższą efektywność pracy niż przy ręcznym opróżnianiu zawartości worków.

Skip to content