Ubezpieczenie majątku ZUOK RUDNO sp. z o.o.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1a, 1b do SIWZ -OPZ ( część poufna)

Załącznik nr 1c : informacje do oceny ryzyka ( Część poufna)

Załącznik nr 2 do SIWZ: Formularz oferty ( Część poufna)

Załącznik nr 3 do SIWZ: WZORY PEŁNOMOCNICTWA

Załącznik nr 4 do SIWZ:Wzór oświadczenia Wstępnego

Załącznik nr 5 do SIWZ: Precedura likwiadacji szkód ( Część poufna)

Informacje poufne wykonawca moze uzyskać poprzez złozenie wniosku. Wniosek składa się za formularza na stronie www.eib.com.pl  w dziale Przetargi i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie części poufnej SIWZ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ nalezy podać dfane dotyczące wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje.

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania od wykonawców ( część poufna)

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Skip to content