Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12- Odpady z mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Szczegółowy opz

Załącznik nr 3 Oświadczenie o przynależności/braku przynalezności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące spełniania warunkó udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 Wykaz osób

Załącznik nr 7 Projekt umowy

Uwaga>Zmiana adresu biura spółki Ostróda ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda

Odpowiedz na Pytania wykonawców

Unieważnienie

Skip to content