Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1-Formularz Ofertowy-wersja edytowalna

Załącznik nr 2-Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3-Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 4-Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5-Wykaz zatrudnionych osób

Załącznik nr 6– Oświadczenie własne Wykonawcy dotyczące posiadanych zdolności technicznych

Informacja z otwarcia ofert_17.12.2020

Rozstrzygnięcie

 

 

 

 

 

Skip to content