Uzupełnienie infrastruktury technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.

Beneficjent „ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH RUDNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w trakcie realizacji projektu, tytuł.: Uzupełnienie infrastruktury technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o., cel projektu: Propagowanie segregacji i wtórnego wykorzystania surowców poprzez modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. polegającej na usprawnieniu segregacji odpadów przez zakup i montaż nowoczesnej rozrywarki worków na odpady surowcowe (obsługiwanej przy pomocy szafy sterującej z panelem dotykowym), wyłonił w ramach postępowania przetargowego Wykonawcę rozrywarki worków i podpisał umowę nr DZP1/zp/7/2022 w dniu 12 września 2022r, na wartość 1 801 950,00 zł brutto. Przedmiotem umowy była dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego urządzenia do rozrywania worków wraz z nową szafą sterowniczą, z panelem dotykowym (rozrywarka do worków). W wyniku przedłożonej dokumentacji, zgodnie z zawartą umową oraz na podstawie przeprowadzonych oględzin w dniu 11 maja 2023 roku komisyjnie i bez uwag dokonano odbioru przedmiotowego urządzenia od Wykonawcy.

Wartość ogółem: 1814865,00 (zł brutto)

Wydatki kwalifikowane: 1465000,00 (zł netto)

Kwota dofinasowanie: 1245250,00 (PLN)

Procent dofinansowania: 85,00

Numer wniosku: RPWM.05.01.00-28-0002/22

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Skip to content