Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej, rozszerzonej odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz floty pojazdów ZUOK RUDNO sp. z o.o. na lata 2019/2020

Załącznik nr 1a/1b/1c/1d do SIWZ:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA( część poufna)
Załącznik nr 2 do SIWZ :FORMULARZ OFERTY (część poufna)
Załącznik nr 3 do SIWZ: WZORY PEŁNOMOCNICTWA
Załącznik nr 4 do SIWZ: wzór Oświadczenia WSTĘPNEGO
Załącznik nr 5 do SIWZ:PROCEDURA LIKWIDACYJNA SZKÓD (część poufna)
Informacja dla Wykonawców:
Wykonawca informacje o charakterze poufnym moze usyskać poprzez złożenie wniosku.Wniosek składa za pomocą formularza na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania . We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ w formie elektronicznej nalezy podać dane dotyczące wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje.
Skip to content