Usługa bankowa polegająca na udzieleniu Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. kredytu bankowego na kwotę 10.000.000 złotych uruchamianego w dwóch transzach na sfinansowanie projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap”

Ogłoszenie

SIWZ

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w kapitale

Rachunek przepływów pienieżnych

Modyfikacja SIWZ wraz z przesunięciem terminu składania ofert

Zmiana Ogłoszenia

Dokumenty do modyfikacji SIWZ zostały spakowane w formacie ZIP

(należy pobrać wszystkie pliki – linki poniżej w jedno miejsce i następnie otworzyć) -:

Dokumenty cz. 1

Dokumenty cz.2

Dokumenty cz. 3

Dokumenty cz. 4

Dokumenty cz. 5

Dokumenty cz. 6

Dokumenty cz. 7

Dokumenty cz. 8

Dokumenty cz. 9

Dokumenty cz. 10

Dokumenty cz. 11

Dokumenty cz. 12

Dokumenty cz. 13

Dokumenty cz. 14

Dokumenty cz. 15

Dokumenty cz. 16

Dokumenty cz. 17

Dokumenty cz. 18

Dokumenty cz. 19

Dokumenty cz. 20

Dokumenty cz. 21

Dokumenty cz. 22

Dokumenty cz. 23

Dokumenty cz. 24

Odpowiedzi do zapytań

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 2011

Podstawowe informacje o działalności gospodarczej

Koszty rodzajowe

odpowiedzi do zapytań

odpowiedzi do zapytań

akt notarialny nr 5287 z 16.09.2011

rozstrzygnięcie przetargu

Skip to content